Paper Published in International Journal of Nanomedicine

Congratulations to Dr. Yu Zhao for having a paper published in International Journal of Nanomedicine.  The paper is entitled “Facile electrochemical synthesis of antimicrobial TiO2 nanotube arrays” and coauthored by Qi Xing, Jagadeesh Janjanam, Kun He, Fei Long, Ke-Bin Low, Ashutosh Tiwari, Feng Zhao, Reza Shahbazian-Yassar, Craig Friedrich and Tolou Shokuhfar.  [Read More]